suki1038高台寺|実積|

suki1038 GoshoHigashi-Ni

Hotel in KYOTO

Planning, Produce, Creative Direction: KENICHI OTANI

Architecture design: SHINYA IWAMI

Interior design: KOJI KOYAMA

Graphic design: SEIJI HARIYA

FFE&Corresponding:SHINO KIMIYA

Garden design & Bathrobe design:KENICHI OTANI

All photography by Nacasa & Partners Inc.

 

» suki1038 / Graphic / Naming / Copywriting

» suki1038 / KMO

» suki1038 / AME

» suki1038 / FFE&Props