TAKEKO

Hotel Plan , KYOTO

Planning: KENICHI OTANI

Illustration by AKIRA SORIMACHI